Dorlandus ‘de Walcuria’, Peter, ‘Pieter van Diest’, religieus auteur

Waalhoven 1454   Zelem 25.08.1507 

Geboorteplek kan liggen bij Velm , bij Velp of bij Philippeville ‘Walcourt’. Studies Leuven 1472. Karthuizers Zelem ca. 1475. Vicaris. Welbespraakt ‘cum oratoribus orator’. Grote productie als schrijver met 57-tal werken. Identificatie met Petrus van Diest, auteur van Elckerlyc? Peter Dorlandcentrum Diest, met bibliotheek, archief, academies en kinderopvang.

Publ.: Dialogus de enormi proprietatis monachorum vitio, Leuven, 1513, postume uitgave door Leuvense karthuizer Andreas Andrieszoon van Amsterdam.
Info: Frans Hendricx.
Lit.: E. REUSENS, in BIONAT, 6, 1878, kol. 131-133; JORISSEN; Albert AMPE, Petrus Dorlandus O.Carth. en Dominicus van Gelre O.P., in Hellinga. Festschrift-feestbundel-mélanges. Forthy-three studies in bibliography presented to prof. dr. Wytze Hellinga on the occasion of his retirement from the Chair of Neophilology in the University of Amsterdam at the end of te year 1978, Amsterdam: Israel, 1980, p. 29-42; C.R., Twee vergeten maar beroemde Limburgse monniken, in HBVL, 21-22.02.1981; Francis TIMMERMANS, Chartreuse Mont-Saint-Jean à Zelem (Diest), in James HOGG en Gerhard SCHLEGEL ed., Monasticon Cartusiense, dl. 3, (Analecta Cartusiana, 185/3), Salzburg, 2005, p. 125-134.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Coenegrachts, Herman, aalmoezenier

Millen 28.10.1823  - Morelia (Mex.) 06.11.1865  

Molenaarszoon Wintershoven. Priester 1851, jongere broer van pastoor Hendrik Coenegrachts van Wilderen-Duras. Kapelaan hoofdkerk en eerste rector van Sint-Marten 1855, woonde op het huidige Sint-Maartenplein  tegen het vroegere kerkhof. Leraar middelbare school. Geesteszorg voor soldaten van nabijgelegen kazerne. 

Werd na tussenkomst van Mgr. De Ram, rector Leuven, aalmoezenier van Belgisch expeditiekorps als steun voor Maximiliaan, keizer van Mexico en schoonzoon van Leopold I in 1864. Scheepsreis met ‘Tampico’ van Saint-Nazaire naar Vera Cruz jaarwisseling 1864-1865 met het derde detachement. Nederlaag in Tacambaro 1865. 

Richtte met enkele geneesheren militair hospitaal op in Morelia. Bij tyfusepidemie zelf bezweken in huis van notabele. Wegens verdiensten uitzonderlijk begraven in koor van Sint-Antoniuskapel nabij OLV-kerk van Morelia. Kelk geschonken door parochianen van Sint-Marten in 1864 werd in 1866 terugbezorgd aan de Sint-Maartenkerk  ST


Morelia (Mex.), kathedraal


Info: Danny Gennez, Jan Vanaudenaerde, Albert Daerden en Ludo Melard.
Lit.: G.A. ADRIAENS, Biographie de M. Herman Coenegrachts, aumônier des Belges au Mexique, Brussel: de Cock, 1870, uit: LOISEAU; J. MUYLDERMANS, Een Limburgsch legeraalmoezenier, Herman Coenegrachts, in Limburg, 9, 1927-1928, p. 27-31; Albert DUCHESNE, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, (Bijdragen Centrum voor Militaire Geschiedenis, 3), Brussel, 1967-1968, p. 53, 209, 220, 225 en 434; Achille THIJS, Historie rond een oude kelk uit de St.-Maartenkerk te St.-Truiden, in HBVL, 19/20.08.1972; Monique LEFEBVRE, Het Belgische Vrijwilligerskorps in Mexico 1864-1867, in Tijdschrift van het Museum van het kamp van Beverlo, 31, april-mei-juni 2003, p. 12-16; BEKTRUI, 1, 2004, p. 1; Jos VERHEYDEN, Aalmoezenier Herman Coenegrachts. Een bekende Truienaar, in BINK, 8, 3de kwartaal 2005, p. 14-16; Laurent COENEGRACHTS en Ludo MELARD, E.H. Coenegrachts, priester van het bisdom Luik, legeraamoezenier (1823-1865), in GOGRI-tijdschrift, jg. 9, extra nr., november 2012, p. 17-20.