(Van) Herckenroye, Willem, generaal overste

Sint-Truiden 1559 Tongeren 13.03.1632. 

Regulier kanunnik Windesheimer Augustijnen Tongeren 1579. Priester 1584. Bibliothecaris, econoom, verpleger, procurator, prior 1604. In 1605 bij visitatieronde gevangengenomen door Staatse soldaten in Kleve. Commissaris visitator van de kloosters in Luik 1620 en 1623. Oprichter College in Tongeren 1624. Generaal overste van de Augustijnen van Windesheim 1628 en wederoprichter twaalf kloosters in protestants Duitsland, later grotendeels verwoest door de Zweden in 1631. Weldoener van armen en handhaver orderegel. Ga naar test

Grafsteen in koor van Tongerse basiliek.

Handschriften: Collectaneorum seu exhortationum capitularium volumen; Remedia contra pusillanimitatem et scrupulos ex S.S. Patrum dictis; Modus adjuvandi morituros; Meditationum liber cum modo meditandi; Modus visitandi monasteria; Excercitia pietatis per ferias distributa.
Lit.: Jean Noël PAQUOT, Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège et de quelques contrées voisine, Leuven: Imprimerie académique, 1765-1770, 9, p. 191-193; BECDELIEVRE, p. 453-454; J. J. THONISSEN, in BIONAT, 9, 1886, kol. 240; Ch. M. THYS, Essai de biographie tongroise, Tongeren, 1891, p. 290-292; J. PAQUAY, Het Regulieren Klooster en Latijnsch College te Tongeren, in BSSLL, 37, 1923, p. 114-115; JORISSEN; (ed. W. LOURDAUX en E. PERSOONS), Petri TRUDONENSIS, Catalogus scriptorum Windeshemensium, (KUL. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, reeks 5, 3), Leuven: Universitaire uitgaven, 1968, p. 53-54.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.