Ontmoeting met heksen

Ontmoeting met heksen

Een man die omstreeks middernacht naar huis kwam, zag in een veld enkele vrouwen dansen. Eén van de vrouwen gaf de man een beker en drukte hem op het hart aan niemand te vertellen wat hij had gezien. De man was nog maar net terug thuis, of er klopte iemand aan om de beker terug te vragen. De vrouw sprak "Als je ooit aan iemand vertelt wat je hebt gezien, dan zal je veel ongeluk krijgen!"

de groeutvôder van nonk Hâry kam ’s nachs es rond 12 oere thâs; en hemkam in e veld en zag dô vrâve danse; en sô was er ien di er kende; en di kam no hem en gaf hem nen beiker en zei hem van niks te vertelle teige niemand; mo hem was mo pas thâs of ze klopten al op z’n duir en vroeg huiren beiker trug; hem gaf hem trug, en ze zei "As ge oeut on iemand vertelt wa ge hê gezien hêt, zult ge wel zien waveir ongelukke ge zult krêge"; en di heite Jeanneke; en hem heit het noeut verteld.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.